4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Zwolle - Wijthmen; wij monitoren de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor de verbetering Zwolle - Wijthmen van 2x1 naar 2x 2 autoweg.

  2. Wijthmen - Raalte - Nijverdal; wij starten de werkzaamheden voor de Quick-wins; Afronden stakeholdermanagement en prioritering overige maatregelen.

  3. Wijthmen - Raalte - Nijverdal (knooppunt Raalte); Bij positief besluit bijdrage Rijk; investeringsvoorstel naar uw Staten.

  4. Nijverdal - Wierden; wij coördineren de vergunningen en de verplaatsing van de waterwinputten Wierden.

  5. Nijverdal - Wierden; wij adviseren het Rijk bij het Ontwerp Tracé Besluit - Milieu Effect Rapportage.

Toelichting op voortgang

Actie 2) Wijthmen-Raalte-Nijverdal: Vertraging in project door procedures (wijziging bestemmingsplannen), die in de Bestuurlijke Overeenkomst niet waren voorzien. Dit projectonderdeel vertraagt hierdoor van 2018 naar 2022. Deze vertaging heeft geen effect op de doorstroming van de hoofdroute.

Financiën

Toelichting op voortgang

De vertraging heeft geen budgettaire consequenties voor de provincie. De financiële bijdrage voor de uitvoering van dit projectonderdeel is in 2016 aan het Rijk beschikbaar gesteld.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793] (bijbehorend besluit).
  • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel knooppunt Raalte (PS/2017/195) (bijbehorend besluit PS/2017/168)