4.6.3 N34

Ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer, bouwen wij de N34 om naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/uur (2x1 rijstrook). Dit draagt bij aan een veilige weg tussen Witte Paal en de grens bij Drenthe en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (NN-5136) waarin een maatregelenpakket, uitvoeringsperiode en een beperkte financiële vergoeding is opgenomen. Gemeente Hardenberg is medefinancier voor € 4,5 miljoen. Wij hebben overeenstemming met de provincie Drenthe over het realiseren van de ongelijkvloerse kruising 't Klooster op Drents grondgebied. Wij leveren een bijdrage van € 2,2 miljoen.

 

De verwachte einddatum is in 2018. De verwachte eindoplevering is in maart 2019 en de openstelling is eind 2018 voorzien.

Acties

  1. Wij voeren voorbereidende werkzaamheden, waaronder het slopen van woningen, het verleggen van kabels en leidingen, in aanloop naar de uitvoering van de verbetering N34.

  2. Wij starten met de ombouw van de N34.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Bij de Monitor Overijssel 2016-II heeft u besloten het kasritme aan te passen en € 3,3 miljoen door te schuiven naar 2017. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, dient dit bedrag toegevoegd te worden aan de Reserve dekking kapitaallasten activa (DKA). Abusievelijk is bij de monitor Overijssel 2016-II € 3,3 miljoen toegevoegd aan de exploitatie in plaats van aan de reserve DKA. Wij stellen voor dit te corrigeren en € 3,3 miljoen te storten in de DKA en de programmalasten van prestatie 4.6.3 te verlagen met eenzelfde bedrag (budgettair neutraal). Voor de uitvoering van de verbetering van de N34 stellen wij voor het investeringskrediet voor 2017 te verhogen met € 3,3 miljoen. Vanuit de DKA worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet vanaf toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal – Coevorden naar een veilige regionale stroomweg 100 km per uur [PS/2012/832] (bijbehorend besluit).
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe