4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is een vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer. Na aanbesteding van de concessies is het noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessie- en contractmanagement; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Het OV-deel van de Regiotaxi komt voor West-Overijssel per 1 januari 2017 en voor Twente per 1 juli 2017 te vervallen. Daarmee stopt ook het contractbeheer door OV-oost. De gemeenten in Overijssel werken aan toekomstige vervoerssystemen voor vraagafhankelijk vervoer, gericht op leerlingen, Wmo en dagbestedingsvervoer. Tegelijkertijd kijken we met gemeenten en vervoerders naar alternatieven voor het openbaar vervoer. OV-oost beheert in 2017 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Wij maken met vervoerder Syntus, Twentse gemeenten en ROCOV Twente een plan van aanpak voor een verandertraject om het OV-netwerk in Twente (concessie bus/spoor Twente) beter te laten aansluiten op de vraag naar openbaar vervoer.

  2. Wij beheren en doorontwikkelen de lopende concessies (bus en trein).

  3. Wij monitoren de avondritten van de treindienst Almelo - Deventer.

  4. Implementatie verlenging concessie Midden-Overijssel (afhankelijk van besluitvorming in najaar 2016). (Zie ook prestatie 4.2.1)

  5. Aanbesteding door OV-Oost van "Ervaar het OV" (gezamenlijke marketingactie).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Begrotingsmutaties m.b.t. de Decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer (DUVV):

De DUVV is een ontschotte decentralisatie-uitkering waarmee verschillende prestaties in kerntaak 4 worden bekostigd.  In deze  monitor worden de mutaties op de prestaties 4.2.3, 4.3.1 en 4.8.1 daarom gezamenlijk toegelicht onder prestatie 4.2.3.

De begroting van prestatie 4.2.3 wordt geactualiseerd op grond van contractuele verplichtingen tussen de provincie en de concessiehouders. Als gevolg hiervan moeten de lasten met € 0,441  miljoen worden opgehoogd, evenals de baten met € 1,226 miljoen (reizigersopbrengsten). Per saldo is er sprake van een positief effect van € 0,785 miljoen. Dit bedrag ter dekking van de mutaties op 4.3.1 en 4.8.1 ingezet, zoals in de volgende alinea’s wordt toegelicht.

   

De begroting van prestatie 4.3.1 wordt geactualiseerd voor het onderdeel fietsstimulering uit het Rijksprogramma Beter Benutten. De lasten op de begroting worden  met € 0,08 miljoen verhoogd. Dit betreft verplichte provinciale cofinanciering die tezamen met rijksmiddelen wordt ingezet.

De begroting van prestatie 4.8.1 wordt geactualiseerd voor de onderdelen Intelligente Transport Systemen en Mobiliteitsmanagement uit het Rijksprogramma Beter Benutten II. De lasten op de begroting worden met  € 0,705 miljoen verhoogd. Dit betreft verplichte provinciale cofinaniering die tezamen met rijksmiddelen wordt ingezet op projecten.

Begrotingsmutaties uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel:

Op de concessie Zwolle-Enschede vallen de exploitatiekosten incidenteel lager uit waardoor de begroting 2017 met € 0,273 miljoen wordt verlaagd. Dit geschiedt door de onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel te verlagen.

Begrotingsmutatie op de autonome middelen:

Voor de exploitatie van treindienst Enschede-Gronau worden kosten gemaakt en  reizigersopbrengsten ontvangen. In de begroting zijn deze twee componenten nog niet gesplitst. Splitsing leidt ertoe dat zowel de lasten als de baten met € 0,124 miljoen verhoogd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Samengevat:

Wij stellen u voor de lasten van prestaties: 4.2.3 met € 0,441 miljoen, 4.3.1 met € 0,080 miljoen en 4.8.1 met € 0,705 miljoen te verhogen. Gekoppeld hieraan stellen wij u voor om de baten van prestatie 4.2.3 met € 1,226 miljoen te verhogen. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging inde begroting 2017 die allen een relatie hebben met de DUVV.

Verder hebben wij op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijsel besloten om het budget 2017 voor prestatie 4.2.3 te verlagen met € 0,274 miljoen, onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de reserve Uitvoering KVO.

Darnaast hebben wij conform het begrotingswijzigingenbeleid besloten de baten en lasten van prestatie 4.2.3. te verhogen met € 0,124 voor de treindienst Enschede-Gronau.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: