3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit Pact van Twickel heeft voor alle projecten besluitvorming en aanbesteding plaatsgevonden. Wij leveren de laatste werkzaamheden in 2017 op.

Acties

  1. Wij leveren beekherstel Oelerbeek op (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met de verbetering van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).

  2. Wij leveren de rotonde N741 op in combinatie met het opnieuw ingericht viaduct over de N346.

  3. Wij leveren de onderdelen ‘Erven en gebouwen’ en ‘Water en bodem’ van het project Landbouw op.

Toelichting op voortgang

Door de onzekere financiële situatie van de melkveehouders loopt het project Landbouw vertraging op. Wij hebben de deelnemers uitstel verleend voor de afrekening tot eind 2018.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals inhoudelijk toegelicht is het project Landbouw vertraagd, in de monitor Overijssel 2017-II zullen wij rapporteren welk deel in 2017 gerealiseerd is en welk deel doorschuift naar 2018.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld - Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel. Naast deze KvO middelen zijn er ook bijdragen van derden voor dit project beschikbaar. Die komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel [PS/2012/89] (bijbehorend besluit)
  • Gewijzigd Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 Pact van Twickel [PS/2013/830] (bijbehorend besluit)