3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten

De transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid ondersteunen wij met ons ruimtelijk beleid (revisie van de omgevingsvisie) en met ons uitvoeringsprogramma Agro & Food Overijssel innovatie en duurzame productie 2016 -2019. In het uitvoeringsprogramma hebben ondernemers het voortouw.

Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2017 drie (in 2016 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

  • Gezond produceren.
  • Duurzame voedselbodem.
  • De stal van de toekomst.

 

Met ondernemers verkennen we de mogelijkheden voor inovatielabs rond de thema’s:

  • Waardevolle voedselketens.
  • De boer als buur.
  • Natuurrijk ondernemen.

Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten.

Acties

  1. Wij ondersteunen 3 innovatielabs.

  2. Wij verkennen 3 potentiële innovatielabs.

  3. Wij verstrekken 30 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.

  4. Wij steunen 3 businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

Dt jaar heeft u een budget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld: Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019. Daarvan is € 6 miljoen voor prestatie 5.3.2 'Van idee naar markt introductie' en € 6 miljoen voor prestatie 3.4.4 'Verbetering ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven'. Beide budgetten verantwoorden wij conform uw besluit onder deze prestatie. Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee