3.4.5 Agro & Food beleid

Samen met onze publieke en private partners geven wij vorm aan ons Agro & Food beleid. Daarbij zetten wij in op duurzame ontwikkeling van de hele Agro & Foodsector.

Context

In de Statenbrief Agro & Food hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten voor duurzame ontwikkeling van de Agro & Food sector verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege haar belangrijke bijdrage aan de inrichting en kwaliteit van ons landelijk gebied. De dynamiek in deze sector is onverminderd hoog; externe (landelijke) ontwikkelingen hebben grote impact op deze sector, zoals de invoering van de PAS, de afschaffing van de melkquota, marktontwikkelingen, eisen aan huisvesting en welzijn van dieren, de invoering van fosfaatrechten, enzovoort. Ons beleid is gericht op ondersteuning van de transitie van de Agro & Food sector naar duurzaamheid. Dit kan betekenen dat we bestaande prestaties en instrumenten versterken, meer beleidsevaluaties uitvoeren gericht op doorontwikkeling en optimalisatie of (de uitvoering van) rijks- en Europese kaders beïnvloeden en vereenvoudigen. In onze beleidsontwikkeling betrekken wij zoveel mogelijk de hele Agro & Food keten. Om de (wetenschappelijke) kennis en professionaliteit hierbij eenduidig te ontsluiten, ondersteunen wij het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Acties

  1. Wij ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (waaronder enkele verkenningen), veehouderij & gezondheid, transitie voedselbeleid, invoering Omgevingswet, enzovoort.

  2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee