3.5 Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied

Rondom natuur, landbouw en landschap zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Door op tijd daarop te reageren, ons beleid te bepalen en andere overheden te beïnvloeden, hebben wij een goede uitgangspositie om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur te realiseren. Daarbij werken we samen met onze maatschappelijke partners.

Context

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid en het beleid voor het landelijk gebied is het aantal opgaven, taken en activiteiten voor beleidsontwikkeling toegenomen. Dit beleidsdoel is gericht op de ontwikkeling en versterking van het provinciale beleid voor natuur en het landelijk gebied. In 2017 richten wij ons onder meer op:

  • De opstelling van de provinciale natuurvisie op basis van de uitkomsten van de groene tafels.
  • De provinciale reactie op de evaluatie van het Natuurpact.
  • De beïnvloeding van het Europese natuurbeleid, met name in het kader van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
  • Versterking van de samenwerking in het landelijk gebied door deelname in het netwerk Samen werkt beter.
  • Monitoring en evaluatie van de toestand van de natuur en de uitvoering van het natuurbeleid.
  • Deze taak vloeit voor een belangrijk deel voort uit de afspraken in het Natuurpact hierover [zie >>]