7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

De Commissaris van de Koning (CdK) treedt op als provinciaal bestuursorgaan. Zo is zij voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt zij de provincie. Daarnaast geeft zij als rijksorgaan invulling aan haar rijkstaken. Deze richten zich op Koninklijke aangelegenheden, burgemeesterszaken en bevordering van de integriteit en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Context

Onder deze prestatie vallen taken van de Commissaris van de Koning die voort komen uit de ambtsinstructie (rijkstaken) en taken voortkomend uit haar rol als bestuursorgaan.

Acties

  1. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordentelijke procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.

  2. De Commissaris van de Koning legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.

  3. De Commissaris van de Koning ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.

  4. De Commissaris van de Koning adviseert en bemiddelt bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit bij een gemeente in het geding is. Proactief besteedt zij de komende periode breed aandacht aan het thema integriteit (zie prestatie 7.1.1).

  5. De Commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis en adviseert over Koninklijke onderscheidingen.

  6. In aanvulling op het rijkstakenpakket van de Commissaris van de Koning wordt er komend jaar geïnvesteerd in het verbeteren van de bestuurlijke weerbaarheid door een integrale aanpak door Openbaar Ministerie, gemeenten, provincies en Regionaal Informatie en Expertise Centrum te ondersteunen en wordt in 2016-2017 een onderzoek naar de bedreiging van politieke ambtsdragers in Overijssel uitgevoerd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksheer en provinciaal orgaan.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.