5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

Het programma 'Gastvrij Overijssel’ 2016 – 2019 verbindt partners (MKB Nederland, VNO-NCW, RECRON, HISWA, KHN, ANWB, Landschap Overijssel mede namens Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten, Marketing Oost, Saxion en Windesheim) in een gezamenlijke agenda voor de vrijetijdseconomie in Overijssel en beoogt het gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren en te versterken. De partners zoeken ook verbinding met partijen uit sport, zorg, cultuur, natuur en onderwijs.

Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287)

 

 

Acties

  1. Wij maken afspraken met MarketingOost om in de periode 2016 - 2020, samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, drie virtuele ’metrolijnen te ontwikkelen (‘Hanzesteden’, ‘Castles en Country Houses’ en de ‘Waterlijn’ inclusief Giethoorn) om zo te profiteren van het groeiende inkomende toerisme in Nederland.

  2. Wij maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoek, verblijf en bestedingen door twaalf ondernemers via de regeling ‘Produkt-Markt-Partner-Combinatie –PMPC 2.0’ te stimuleren tot samenwerking, cross-overs en daarmee productvernieuwing.

  3. Wij bevorderen de beleving van de provinciale routenetwerken en de toonaangevende positie als fietsprovincie in Nederland en Europa door ondersteuning van het programma ‘365-dagen fietsen in Overijssel’, waarin bedrijfsleven, sportorganisaties, actieve- en oud beroepsrenners en overheden samenwerken om het fietsgebruik in Overijssel door inwoners en gasten te vergroten.

  4. Wij steunen de samenwerking tussen ondernemers en onderwijsinstituten (Hogescholen Saxion & Windesheim en ROC’s) door het bevorderen van kennisoverdracht en onderzoek over de vrijetijdsmarkt en de ontwikkeling van de ‘Kennisdriehoek vrijetijd’ (Kennispunt Oost, Saxion en de provincie).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is nog vanuit het coalitieakkoord 2012-2015 een investeringsbudget van € 3,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is dit jaar € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016 - 2020. Daarmee komt het totaal beschikbare investeringsbudget voor deze prestatie op € 11,1 miljoen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ >> PS/2016/287 (bijbehorend besluit).