8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met dertien partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de realisatiefase.

Acties

  1. Wij starten vijf projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018.

  2. Wij starten Vechtpark fase 4 en mogelijk ook fase 5 uit de regionale voorkeursvariant.

  3. Wij realiseren 10% van de noodzakelijke gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht door middel van verwerving en zelfrealisatie (afwaardering).

  4. Wij leveren het definitief ontwerp Hardenberg-Junne uit regionale voorkeursvariant op.

Toelichting op voortgang

  • Het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018 wordt voor het grootste deel uitgevoerd door de partners van Ruimte voor de Vecht en voor de helft gefinancierd door de provinciale begroting voor Ruimte voor de Vecht. Partners vragen subsidie aan voor hun project, wanneer ze hun projectplan en medefinanciering rond hebben. Een aantal projecten is vertraagd en doorgeschoven naar 2017. De aangepaste verwachting is daarom dat er twaalf projecten starten in 2017.
  • Vechtpark fase 4 zal op een alternatieve wijze worden uitgevoerd omdat twee grondeigenaren hun grond niet willen verkopen. Dit levert vertraging op. Vechtpark fase 5 start op korte termijn met een kavelruil, waarna uitvoering kan starten.
  • Op 1 mei is een bedrijf aangekocht met 9 hectare EHS en 20 hectare ruilgrond. Plus aanvullend 15 hectare ruilgrond. De ruilgrond wordt ingezet om EHS-percelen vrij te ruilen in Vechtpark fase 5 en (vooral) in Rheezermaten.
  • Het Voorkeursalternatief is door het BBO vastgesteld. Het projectleiderschap van het project is, conform afspraak, overgedragen aan waterschap Vechtstromen, die het definitief ontwerp dit jaar afronden.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het uitvoeringsprogramma 2012 - 2015, waarvan de uitvoering doorloopt tot in 2018, is gebleken dat er meer budget nodig is voor het gebiedsproces Hardenberg-Junne. Het project is inmiddels voor de provincie financieel afgerond. Wij onttrekken de benodigde € 94.000 aan de daarvoor bestemde middelen in de Reserve uitvoering KvO en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2017 voor deze prestatie..

Het overige deel van het budget uit uitvoeringsprogramma 2011 - 2015 ad € 1,9 miljoen is voor grondaankoop en inrichting van nieuwe natuur. Doordat een grote (bedrijfs-)aankoop in 2016 geen doorgang kon vinden, maar in 2017 wel, onttrekken wij dit bedrag voor aankoop en inrichting aan de Reserve uitvoering KVO en voegen dit toe aan de begroting 2017 voor deze prestatie.

Met betrekking tot het uitvoeringsprogramma 2016 - 2018 was de verwachting dat er in 2016 voor een hoger bedrag subsidies verstrekt zouden worden, dan er is verstrekt. De subsidieaanvragen worden in 2017 gedaan. Wij onttrekken een bedrag van € 393.000 aan de Reserve uitvoering KvO en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2017.

Bovendien wordt in 2017 ingezet om zoveel mogelijk projecten op de rit te krijgen en in 2018 de projecten door te laten lopen. Voorgesteld wordt om een deel van het budget uit 2018 ad € 197.000 over te hevelen van 2018 naar 2017. Dit betreft met name de aan het Tien Toren Plan ondersteunende infrastructuur. Verder wordt een subsidiebedrag dat verdeeld was over de jaren, nu in één keer toegekend in 2017.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,593 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 2,396 miljoen) en de jaarschijf 2018 (€ 197.000), over te hevelen naar het budget 2017 voor prestatie 8.1.4.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht (programmaplan) [PS/2011/950] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht [PS/2015/917] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Ruimte voor de Vecht