4.6.7 N340 - N48 - N377

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming wordt de N340 - N48 opgewaardeerd en de N377 duurzaam veilig ingericht binnen de kaders van het provinciaal inpassingsplan en het besluit van Provinciale Staten.

Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014, met name de Statenbesluiten [PS/2014/248] en [PS/2015/934]. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen de kaders van het Provinciaal Inpassing Plan, betreft de inrichting van de N340 als 80 km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, inclusief de verbetering van het knooppunt met de rijksweg A28. Alsmede de realisatie van de onderdoorgang in de N377 bij Balkbrug.

Acties

  1. Wij krijgen benodigde gronden onder het nieuwe tracé beschikbaar op basis van minnelijke verwerving of onteigening.

  2. Wij krijgen benodigde gronden voor aanpassingen op het bestaande tracé beschikbaar op basis van minnelijke verwerving; of dienen zo nodig een verzoekbesluit in bij de Kroon voor de onteigening ervan.

  3. Wij starten met bouwen van viaduct over het spoor.

  4. Wij doorlopen de procedure voor wijzigen Provinciaal Inpassingsplan.

  5. Wij werken de eisenset uit en stellen het hoofdcontract op t.b.v. start aanbesteding.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N340