3.2.4 Milieu-innovatie in de landbouw

Wij werken een programma uit voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen, gericht op het verminderen van de stikstofuitstoot voor een toekomstbestendige balans tussen natuur en economie.

Context

Met de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof zorgen wij voor een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof kan naar voren komen dat op een gegeven aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn. Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet. Daarnaast zijn op de langere termijn grotere emissiereducties nodig waarvoor nieuwe concepten en benaderingen dienen te worden gevonden. Via innovatieprojecten werken wij aan de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere emissiereductie verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.  

Acties

  1. Wij werken aan en voeren doorbraakprojecten uit ter vermindering van stikstofemissies en versterking van de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers.

Toelichting op voortgang

De prestatie is gericht op de ontwikkeling en inzet van aanvullende stikstofemissie beperkende maatregelen en op de innovatieprojecten. In de PAS-voortgangsrapportage van oktober 2016 meldt het Rijk dat de inzet van aanvullende maatregelen nog niet aan de orde is. Wij kunnen nu nog niet uitsluiten of dit de komende periode wel aan de orde zal zijn.

In het spoor van de innovatieprojecten zetten wij in 2017 in op de uitwerking van een strategie voor de bevordering van natuurinclusieve landbouw in en nabij Natura2000-gebieden, enerzijds ter vermindering van stikstofdepositie op natuur en anderzijds gericht op de biodiversiteit- en wateropgaven en op de ontwikkeling van toekomstbestendige verdienmodellen voor de landbouw in deze gebieden.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee