3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Daarnaast voeren wij de tenders Particuliere Natuurrealisatie en Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit. Tot en met 2023 handelen wij de leningen van voor 2007 aan het Groenfonds voor natuurrealisatie, jaarlijks administratief af.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter.

  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie (circa 70 ha) uit.

  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit.

  4. Wij handelen jaarbijdrage 2017 Groenfondsleningen administratief af.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

1) Integrale en sectorale projecten

Binnen deze prestatie wordt onder andere uitvoering gegeven aan de afronding van integrale en sectorale projecten voor bestuurllijke verplichtingen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De middelen voor deze afronding bevinden zich deels in de begroting, ad. € 605.000, en het overige is gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De verwachte bestedingen voor 2017 bedragen € 825.000. Ter dekking van het tekort op de bestedingen voegen wij € 220.000 toe aan het budget voor deze prestatie, ten laste van de daarvoor gereserveerde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 220.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 3.2.3.

2) Aanloopkosten vergunningverlening

Per 1 januari 2017 zijn de huidige  Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze vergunningsverlenningstaak is nieuw en leidt in 2017 incidenteel tot extra personeelskosten die nog niet volledig gedekt worden met leges. Wij stellen u voor om de verwachte incidentele extra personeelskosten, ad. € 75.000 te dekken uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 75.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 3.2.3.

3) Tender particuliere natuurontwikkeling

Verder is bij de monitor Overijssel 2016-I besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de tender nieuwe particuliere natuuraanleg- en beheer. Bij de openstelling Tender Particuliere Natuurrealisatie in april 2017 is voorgesteld om het opengestelde bedrag van € 5,55 miljoen via de Monitor Overijssel 2017-I vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan de begroting 2017. Op basis van het verwachte bestedingsritme stellen wij u voor om € 1,55 miljoen toe te voegen 2017, € 3 miljoen aan 2018 en € 1 miljoen aan 2019.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,55 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2017, jaarschijf 2018 (€ 3,0 miljoen) en jaarschijf 2019 (€ 1,0 miljoen) op prestatie 3.2.3.

4) Faunabeheereenheid Overijssel

In het kader van de professionalisering van de Faunabeheereenheid Overijssel is een aanvullende subsidie verleend van € 248.000. Een deel van deze aanvulling, € 66.000, kan gedekt worden uit de beschikbare budgetten binnen de prestatie waar de faunabeheereenheid onder wordt verantwoord (prestatie 3.1.1). Het restant, € 182.000, kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel stellen wij u voor om voor 2017 incidenteel een bedrag van € 182.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 3.1.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437] (bijbehorend besluit).