5.3.3 Regionale concurrentiekracht

Europese concurrentiekracht begint in de regio. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn de Europese subsidieprogramma’s: EFRO programma OP Oost, POP3/Leader en Interreg. Dit zijn belangrijke instrumenten om werkgelegenheid te behouden en creëren. - Met de regelingen binnen EFRO wordt vooral ingezet op kennisontwikkeling en innovatie binnen (MKB)bedrijven en samenwerking/consortiumvorming om te komen tot grotere innovatieprojecten en daarmee groei van de deelnemende bedrijven. Daarmee worden bijdragen geleverd aan de [prestatie 5.3.2 (innovatie)] alsook [prestatie 2.1.1 (koolstofarme economie)].

  • Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is een belangrijk subsidie-instrument voor een duurzame/concurrerende agrarische sector, werkgelegenheid en een leefbaar platteland. Hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoel 5.3 (Overijssel investeert in innovatie) alsmede aan kerntaak 2 (milieu en energie) en kerntaak 3 (Landelijk gebied).
  • Interreg omvat innovatieprogramma’s voor grensregio’s (Interreg A Nederland-Duitsland), andere Europese regio’s (Interreg B Noordzee en Noordwest Europa) en kennisuitwisseling tussen overheden in Europa (Interreg Europe, voorheen C). Focus voor Overijssel ligt op de ondersteuning van Nederlands-Duitse projecten, die de innovatie- en concurrentiekracht van de grensregio verhogen, onder meer door consortiumvorming en gezamenlijke productontwikkeling door bedrijven. Er worden bijdragen geleverd aan de prestatie 5.3.1 (innovatie) alsook prestatie 2.1.1 (koolstofarme economie).

Context

Europa heeft ruim € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor OP Oost en ruim € 57 miljoen beschikbaar gesteld voor POP 3/ LEADER in Overijssel, onder de voorwaarde dat de regionale private en publieke partijen ten minste eenzelfde bedrag beschikbaar stellen (cofinanciering). Het management van EFRO Oost Nederland 2014 - 2020 (OP-Oost) is evenals in de periode 2007-2013 ondergebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. De uitvoering van POP 3 2014 - 2020 wordt ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De door Europa beschikbaar gestelde budgetten voor Interreg (Bij Interreg A Nederland-Duitsland gaat het om € 222 miljoen voor het hele programmagebied) en thematische fondsen dienen door private en publieke partijen gecofinancierd te worden. De Managementautoriteit voor het INTERREG VA programma Nederland-Duitsland is Noordrijn-Westfalen (uitvoering door Ministerie van Economische Zaken).

Acties

  1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel EFRO (OP-Oost), voor het Overijssels deel POP3, voor het Overijssels deel Interreg. - We zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat we binnen de door EU gestelde kaders blijven. - We blijven binnen de gestelde foutmarge met een maximum van 2% (EU-eis) ten aanzien van onterechte betalingen.

  2. We leveren onder andere expertise ten behoeve van de position paper IPO/HNP EU fondsen na 2020. Hiermee beogen we effectieve en uitvoerbare EU-programma's die bijdragen aan provinciale doelen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van regisseur, investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee