1.4.5 Klimaat Actieve Stad

In de Deltabeslissing 2015 [zie >>] is uitgesproken dat alle overheden de afspraak maken om steden en dorpen klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het gaat hierbij vooral om het omgaan met extremer weer (te veel of te weinig regen of hoge temperaturen) waardoor wateroverlast, droogte of hittestress optreedt.

Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven en verwerkt in de revisie van de omgevingsvisie [zie prestatie 1.1.1]. De komende jaren werken we aan meer samenhang tussen ruimtelijke inrichting, waterbeheer en bestrijding hittestress. We richten ons op verdere beleidsontwikkeling, bewustwording en pilots in stedelijk gebied. De lessen uit lopende programma's zoals de IJssel-Vechtdelta [prestatie 1.4.3] en Klimaat Actieve Stad Twente passen we hierbij toe en brengen we in in het Living Lab Overijssel [zie prestatie 1.4.2].

Acties

  1. Samen met partners werken wij uit hoe we de klimaatopgave verbinden met herstructurering bestaand bebouwd gebied en nieuwbouw. We starten met de uitvoering hiervan. Hierbij maken we gebruik van de resultaten van het Living Lab Overijssel [zie ook prestatie 1.4.2] en [prestatie 1.4.3]

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta