6.3.1 Cultuur is jong geleerd

Cultuureducatie helpt kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin vaardigheden als creatief zijn, samenwerken en kritisch denken belangrijker worden. Ieder kind in Overijssel moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat cultuureducatie een vanzelfsprekend onderdeel is van de leeromgeving van jonge kinderen.

Context

Wij hebben ons via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 met het Rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs gecommitteerd aan goed cultuuronderwijs. Daarmee moet je vroeg beginnen. Voor de echte verankering investeren overheden en cultuuronderwijs in de kennis en expertise in de scholen voor primair onderwijs in plaats van in meer aanbod of in intermediaire structuren. Onze partners hierin zijn gemeenten, scholen, het Rijk, Rijnbrink en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met onze gezamenlijke inzet, betrokkenheid en middelen komt er samenhang in de afzonderlijke activiteiten van onze partners en bieden we een cultuureducatieprogramma waarin kwaliteit voorop staat.

Acties

  1. Door het participeren in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bereiken we de deelname van 21 Overijsselse gemeenten.

  2. Wij maken afspraken met Rijnbrink voor een versterking van het klimaat waarin jonge mensen in aanraking komen met cultuureducatie.

  3. Wij onderzoeken de mogelijkheid om samen met gemeenten en onderwijs een bestuurlijk kader Cultuureducatie Overijssel op te stellen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor een toelichting op de de voorgestelde begrotingswijziging verwijzen wij u naar prestatie 6.3.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>