2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging op en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. De vervuiling is veel omvangrijker dan verwacht, waardoor er meer tijd nodig is dan oorspronkelijk gepland. Onze huidige planning is erop gericht de sanering in 2017 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij Olasfa bestaat uit behandeling van het grondwater met zuurstof, waarmee op natuurlijke wijze versneld restverontreiniging in het grondwater wordt verwijderd. De leidingen hiervoor liggen ondergronds, alleen een compressor zal bovengronds worden geplaatst op het afgewerkte terrein.

Vanaf eind 2017 zal de herinrichting van het terrein worden gerealiseerd. De huidige situatie is zo, dat er goede afspraken zijn met de uitvoerder van het project over de Planning & Control.

Acties

  1. Wij ronden de sanering eind 2017 af.

  2. Wij voeren nabehandeling uit tot naar verwachting 2019.

Toelichting op voortgang

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Sanering Olasfa-terrein