2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Door het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken beperken wij toekomstige risico's voor een gezond leefmilieu.

Context

Door ouderdom en weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid en daarom is het vanaf 2024 verboden om een asbestdak te hebben. Wij zetten ons in om de verwijdering van asbestdaken te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd, meer eigenaren hun asbestdaken verwijderen en er een betere spreiding van de verwijdering tussen nu en 2024 plaatsvindt.

Wij doen dit door:

 1. Regie te voeren op effectieve samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen.
 2. Het stimuleren en faciliteren van die partijen zodat ze sneller hun aandeel in de aanpak gaan leveren.
 3. Waar nodig zelf procesmaatregelen uit te voeren.

Hiervoor hebben wij een Plan van Aanpak Asbestdaken opgesteld. In de uitvoering koppelen we asbestsanering zoveel mogelijk aan andere provinciale belangen.

Acties

 1. Versnelling van de bewustwording. -Wij ondersteunen gemeenten bij de opbouw van informatiepunten zodat in 2017 bij tenminste 15 gemeenten informatiepunten operationeel zijn;

  • Wij ondersteunen gemeenten bij de aanpak van asbestdaken op maatschappelijk vastgoed
  • Wij ondersteunen initiatieven van maatschappelijke organisaties zodat voor elk van de doelgroepen (particulieren, bedrijven en landelijk gebied) tenminste één initiatief in 2017 in uitvoering is.
  • Wij organiseren een conferentie, brengen nieuwsbrieven uit, en dergelijke.
 2. Versnelling van de beslissing door pandeigenaren.

  • Wij werken mogelijkheden uit voor de financiering van asbestverwijdering gekoppeld aan duurzaamheidsinvesteringen;
  • Wij ondersteunen initiatiefnemers bij de gebiedsgerichte, collectieve aanpak van asbestdaken op bedrijventerreinen, in woonwijken en in het landelijk gebied.
 3. Versnelling van de verwijdering van asbestdaken door pandeigenaren.

  • Wij bevorderen kostenverlaging en vereenvoudiging van asbestinventarisaties;
  • Wij stimuleren het aanbod van one-stop-shop-oplossingen, hulpmiddelen voor particulieren, etc.
  • Wij stimuleren innovaties en concurrentie bij dakverwijderingsoplossingen;
  • Wij stimuleren de koppeling tussen asbestbodemsanering en dakenverwijdering, in 2017 met een pilot in de gemeente Hof van Twente.
 4. Versnelling van asbestverwerking.

  • Wij stimuleren de ontwikkeling van duurzame asbestverwerking door Overijsselse bedrijven.
 5. Ondersteunende activiteiten in het kader van het Plan van Aanpak Asbestdaken.

  • Wij werken samen met gemeenten aan de opbouw van een gezamenlijke gegevensverzameling over het vóórkomen van asbestdaken, zodat deze in 2017 operationeel is, inclusief een systeem voor monitoring van de dakenverwijdering;
  • Wij stimuleren een actieve rol van het Rijk en andere landelijke partners bij het goed regelen van het verbod en bij publieksvoorlichting.

Toelichting op voortgang

Het merendeel van de acties wordt volgens plan uitgevoerd. Op één onderdeel wijkt de uitvoering daarvan af:

De inzet om in 2017 bij 15 gemeenten asbestinformatiepunten operationeel te hebben is bijgesteld. De ervaring in de afgelopen maanden leert dat informatiepunten vooral effectief zijn, wanneer een bezoeker ook doorverwezen kan worden naar een oplossing. Op dit moment wordt gewerkt aan die oplossingen, te weten regionale coalities van bedrijven die gezamenlijk de asbestdakvervanging kunnen verzorgen (one-stop-shop-oplossingen). Wanneer deze operationeel zijn, wordt (met hen) invulling gegeven aan de meest effectieve vorm van communicatie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Op deze prestatie is bij de Begroting 2016 € 1,9 miljoen uit het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu, onderdeel duurzamheideducatie opgenomen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Statenvoorstel Programma Gezond en Veilig Leefmilieu, onderdeel duurzaamheideducatie [PS/2013/471] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Asbestdak