4.7 Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur

Voor het behouden van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van economische centra voor zowel personen- als goederenvervoer, voeren wij beheer en onderhoud uit aan de provinciale (vaar)weginfrastructuur. Daar waar nodig vervangen wij wegen, kunstwerken (bruggen, viaducten en dergelijke) en waterbouwkundige constructies (oeverbeschoeiing, steigers en dergelijke).

Context

De provincie is op grond van de Wegenwet verplicht de in haar eigendom en beheer zijnde infrastructuur te onderhouden. In dat verband is door Uw Staten de Nota Beheerplan infrastructurele  kapitaalgoederen provincie Overijssel 2016-2019 vastgesteld [PS/2013/875], waarin het kwaliteitsniveau van de provinciale infrastructuur is vastgesteld. Het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt volgens Assetmanagement (ISO 55000) uitgevoerd. Dit betekent dat we volgens vastgelegde processen afwegingen maken tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarnaast passen we, samen met de markt en kennisinstituten, innovaties en duurzame ontwikkelingen toe op onze infrastructuur.