2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid

Voor het garanderen van de basiskwaliteit van bodem en lucht zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving de belangrijkste pijlers. Wij richten ons bij deze prestatie op de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer en Wet Luchtvaart.

Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijn en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven beoordelen we de vergunningen jaarlijks op actualiteit. Bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.

  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen conform het jaarprogramma.

  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).

  4. Wij ronden het project plaatsen geluidsschermen langs het spoor in het kader van het ‘Niet aanleggen van de Noordoostelijke Verbinding 2000’ (Nanov) financieel af.

  5. Wij controleren de voorschriften in vergunningen, ontheffingen en meldingen.

Toelichting op voortgang

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee